Stavby životního prostředí

Loading…
 • Kanalizace Stříbrná Skalice

  Jednalo se o vybudování řadů gravitační, tlakové a podtlakové kanalizace v celkové délce 6 646 m, přičemž v severní části obce byla realizována gravitační a tlaková kanalizace a v jižní části gravitační, tlaková a podtlaková kanalizace. Součástí realizace byla výstavba 3 objektů čerpacích stanic a 1 objektu podtlakové stanice a to včetně technologického a elektro […]

 • ÚV Plav

  Jedná se o rekonstrukci a modernizaci úpravny vody ze 70. let minulého století. Provoz zůstává, až na několik krátkodobých odstávek, po celou dobu realizace zachován. Předmětem modernizace je realizace celkem čtyř stavebních objektů a devíti provozních souborů. Zhotovitelem stavby je sdružení ÚV Plav, tvořené společnostmi SMP CZ, a.s., MECE CZ, a.s. a Královopolská RIA, a.s.. […]

 • Přivaděč Benešov-Sedlčany

  Účelem této více než 31 kilometrů dlouhé liniové stavby je zajištění zásobování města Sedlčany pitnou vodou z úpravny vody Želivka. To nahrazuje dosavadní nevyhovující řešení, kdy byla pitná voda s výrazným kolísáním kvality v průběhu roku přiváděna z úpravny vody Kosova Hora. Stavba zahrnovala mimo jiné realizaci vodojemu a čerpací stanice Šiberna, vodojemu Voračice, vodojemu […]

 • ÚV Březovice

  Předmětem intenzifikace úpravny vody byla kromě rekonstrukce technologických objektů i kompletní výměna technologií. Byla provedena rekonstrukce vrtů i jejich vystrojení. Nová technologie úpravny se skládá z injektorů, flokulačních nádrží, lamelových separátorů, čtyř gravitačních otevřených filtrů, akumulace a čerpání do spotřebiště, kompletního chemického hospodářství, kalové koncovky, měření a regulace.

 • ÚV Pracejovice

  Jedná se o rekonstrukci a modernizaci úpravny vody postavenou v roce 1966. Předmětem rekonstrukce a modernizace byla realizace celkem 13ti stavebních objektů a 14ti provozních souborů. Zhotovitelem stavby je sdružení ARKO Technology – PROTOM – MOTA-ENGIL. Průměrná projektovaná kapacita ÚV je 40 l/s.

 • ČOV Popice

  Výstavba společné ČOV a kanalizace pro obce Popice, Pouzdřany a Strachotín – I. etapa.

 • VD Záskalská

  Zabezpečení vodního díla Záskalská před účinky velkých vod, spočívající v návrhu a provedení úprav vybraných konstrukcí z důvodu zajištění bezpečnosti při převádění povodňových průtoků.

 • ČOV Stříbrná Skalice

  Výstavba čistírny odpadních vod včetně vystrojení technologiemi, 1120 metrů splaškové kanalizace, tlakové kanalizace k obecnímu úřadu, uličních vpustí a čerpacích stanic.

 • Retenční nádrž Brno

  Retenční nádrž na dešťové kanalizaci slouží k zachycení a zdržení dešťových srážek při povodňových stavech před vtokem do recipientu (řeka Svratka). RN taktéž slouží k předčištění hrubých pevných nečistot a splavenin (štěrky, písky, atd.) z kanalizace před vtokem do řeky Svratka.

 • ČOV Kdyně

  Výstavba ČOV ve Kdyni a ČOV v Hluboké u Kdyně. Výstavba 9 km kanalizačních řádů včetně technologie.

 • Klabava – Rokycany

  Oprava kinety a říčního koryta za účelem odstranění následků povodní.

 • ČOV Příbram

  Rekonstrukce a modernizace čističky odpadních vod s kapacitou 76.300 EO. Stavba obsahovala 12 nově realizovaných stavebních objektů, zbytek byl rekonstruovaný s důrazem na potřeby nově navrhovaných technologií. Rekonstrukce probíhala za provozu stávající ČOV.

 • ASS Plzeň Lobzy

  Předmětem projektu je protipovodňová ochrana střeleckého areálu ministerstva obrany a objektu ministerstva vnitra. Tento projekt řeší protipovodňové opatření proti extrémní povodňové vlně z řeky Úslavy. Stavba zajišťuje ochranu areálu proti nejvyšší dosažené hladině vody při povodni v roce 2002, tj. více než Q100.

 • Kanalizace Příbram

  Rekonstrukce a výstavbu oddílné kanalizace a vodovodu včetně napojovacího objektu (SO 02) hloubeného hornickým způsobem v historické části města Příbram s následným provedením rekonstrukce dlážděných a asfaltových povrchů vozovek.

 • ČOV Dobříš

  Intenzifikace stávající ČOV na projektovanou kapacitu 13.000 EO. V rámci intenzifikace bylo realizováno nové mechanické předčištění včetně provozní budovy, nová jímka dovozu odpadních vod, nová biologická linka včetně nového objektu dmýchány, nové měrné a regulační objekty a rekonstrukce stávajících objektů dešťových zdrží a kalového hospodářství. Mimo výstavby čistírenské linky bylo v rámci projektu realizováno nové […]