Entry Thumbnail

Kanalizace Stříbrná Skalice

Jednalo se o vybudování řadů gravitační, tlakové a podtlakové kanalizace v celkové délce 6 646 m, přičemž v severní části obce byla realizována gravitační a tlaková kanalizace a v jižní části gravitační, tlaková a podtlaková kanalizace. Součástí realizace byla výstavba 3 objektů čerpacích stanic a 1 objektu podtlakové stanice a […]

Entry Thumbnail

Přivaděč Benešov-Sedlčany

Účelem této více než 31 kilometrů dlouhé liniové stavby je zajištění zásobování města Sedlčany pitnou vodou z úpravny vody Želivka. To nahrazuje dosavadní nevyhovující řešení, kdy byla pitná voda s výrazným kolísáním kvality v průběhu roku přiváděna z úpravny vody Kosova Hora. Stavba zahrnovala mimo jiné realizaci vodojemu a čerpací […]

Entry Thumbnail

ÚV Plav

Jedná se o rekonstrukci a modernizaci úpravny vody ze 70. let minulého století. Provoz zůstává, až na několik krátkodobých odstávek, po celou dobu realizace zachován. Předmětem modernizace je realizace celkem čtyř stavebních objektů a devíti provozních souborů. Zhotovitelem stavby je sdružení ÚV Plav, tvořené společnostmi SMP CZ, a.s., MECE CZ, […]

Entry Thumbnail

ÚV Březovice

Předmětem intenzifikace úpravny vody byla kromě rekonstrukce technologických objektů i kompletní výměna technologií. Byla provedena rekonstrukce vrtů i jejich vystrojení. Nová technologie úpravny se skládá z injektorů, flokulačních nádrží, lamelových separátorů, čtyř gravitačních otevřených filtrů, akumulace a čerpání do spotřebiště, kompletního chemického hospodářství, kalové koncovky, měření a regulace.

Entry Thumbnail

ÚV Pracejovice

Jedná se o rekonstrukci a modernizaci úpravny vody postavenou v roce 1966. Předmětem rekonstrukce a modernizace byla realizace celkem 13ti stavebních objektů a 14ti provozních souborů. Zhotovitelem stavby je sdružení ARKO Technology – PROTOM – MOTA-ENGIL. Průměrná projektovaná kapacita ÚV je 40 l/s.

Entry Thumbnail

Retenční nádrž Brno

Retenční nádrž na dešťové kanalizaci slouží k zachycení a zdržení dešťových srážek při povodňových stavech před vtokem do recipientu (řeka Svratka). RN taktéž slouží k předčištění hrubých pevných nečistot a splavenin (štěrky, písky, atd.) z kanalizace před vtokem do řeky Svratka.