Entry Thumbnail

Gymnázium Kodaňská

Celková rekonstrukce budovy gymnázia z přelomu 19. a 20. století. Budova se nachází v památkové zóně dle vyhlášky hlavního města Prahy. Budova byla nově zrekonstruována pro účely mateřské školy, základní školy a víceletého gymnázia. Součástí rekonstrukce bylo, mimo jiné i kompletní vybourání vnitřních konstrukcí a nové zastropení nad 2. a […]

Entry Thumbnail

Geologická

Novostavba bytového domu s 88 byty v lokalitě Prahy 5 – Barrandov v ulici Geologická. Bytový dům má 8 nadzemních a 2 podzemní podlaží, které slouží jako parkovací stání. Součástí projektu je realizace retenční nádrže o objemu 45 m3.

Entry Thumbnail

Demoliční práce NAD

Demoliční a vyklízecí práce v areálu NAD na ul. Hraničná v Bratislavě. Demoliční práce se týkaly nadzemních částí zděných, železobetonových a montovaných objektů. Vyprodukovaná stavební suť byla následně drcena pomocí mobilní drtící jednotky. Demolicí areálu vznikly také odpady obsahující nebezpečné látky.

Entry Thumbnail

Nové Letňany C

Novostavba bytového domu s 3. PP a 11. NP v lokalitě Prahy 18 – Letňany. Celý objekt se skládá ze 130 bytových jednotek s celkovým počtem 120 garážových stání. V lokalitě je umístěno 6 bytových domů včetně komunikací a inženýrských sítí. Bytový objekt C je umístěn v severovýchodní části areálu.

Entry Thumbnail

Silnice Oselce-Chanovice

Předmětem stavby bylo vybudování nové silnice III. třídy mezi silnicemi II/188 a III/02015 ve směru západ – východ. Silnice probíhá severně od obce Chanovice po okraji výrobního areálu společnosti HAAS Fertigbau s.r.o. Celková délka upravovaného úseku činí 5,3 km. Navrhovaná silnice je vedena v celé délce v extravilánu a je […]

Entry Thumbnail

ČOV Dobříš

Intenzifikace stávající ČOV na projektovanou kapacitu 13.000 EO. V rámci intenzifikace bylo realizováno nové mechanické předčištění včetně provozní budovy, nová jímka dovozu odpadních vod, nová biologická linka včetně nového objektu dmýchány, nové měrné a regulační objekty a rekonstrukce stávajících objektů dešťových zdrží a kalového hospodářství. Mimo výstavby čistírenské linky bylo […]

Entry Thumbnail

Radnice Vlašim

Rekonstrukce památkově chráněného objektu budovy staré radnice ve Vlašimi pro účely Domu dětí a mládeže Vlašim. Projekt se snažil využít optimálně stávající prostory při respektování pravidel památkové péče.

Entry Thumbnail

ZŠ Příbram

Modernizace areálu 7. ZŠ Příbram, zpevněných ploch a povrchů hřišť. Stavba dále zahrnovala drobné terénní úpravy, stavebně montážní práce, dispoziční úpravy a vybavení objektů požadovaným zařízením.