Předmětem stavby bylo vybudování nové silnice III. třídy mezi silnicemi II/188 a III/02015 ve směru západ – východ. Silnice probíhá severně od obce Chanovice po okraji výrobního areálu společnosti HAAS Fertigbau s.r.o. Celková délka upravovaného úseku činí 5,3 km. Navrhovaná silnice je vedena v celé délce v extravilánu a je navržena v kategorii S 7,5/60. Stavbu křižují čtyři vodoteče, které jsou převedeny trubními propustky DN 600 a DN 1200. Součástí stavby byly přeložky inženýrských sítí a rekultivace stávající místní komunikace.

Investor

Správa a údržba silnic Starý Plzenec

Hodnota díla

104.000.000 CZK bez DPH