Účelem této více než 31 kilometrů dlouhé liniové stavby je zajištění zásobování města Sedlčany pitnou vodou z úpravny vody Želivka. To nahrazuje dosavadní nevyhovující řešení, kdy byla pitná voda s výrazným kolísáním kvality v průběhu roku přiváděna z úpravny vody Kosova Hora. Stavba zahrnovala mimo jiné realizaci vodojemu a čerpací stanice Šiberna, vodojemu Voračice, vodojemu Sedlčany a vodojemu Kosova Hora. Potrubí je navrženo z tvárné litiny DN250 a DN100.

Investor

Město Sedlčany

Cena díla

350.000.000 CZK bez DPH